Vòng vây Vây vòng Vòng vây Vây vòng

By LÊ HƯNG TIẾN

              Lê Hưng Tiến

 

đóng kín đêm

tôi giăng những ý tưởng trên mạng nhện

con muỗi phóng sinh

 

thời gian như con choi choi

con muỗi đốt đồng cảm xúc

con choi choi hú hồn khu bảo tồn tiếng nói

 

ý tưởng thót đáy

tư duy rỗng từ rỗng ngữ

ba năm hờ nẫu nà mùa xanh

 

ban mai lên đồng

những con chữ chầu chực ý tưởng

mỗi lúc ý tưởng cũng bốc mùi từ xác con chữ

 

ba năm hờ nẫu nà mùa xanh

tư duy rỗng từ rỗng ngữ

ý tưởng thót đáy

 

thế giới trong ống bễ

hơi thở đã hòm hòm từng nấc nghĩ

bán mặt từ cõi thức

 

More...

Giấc Hoang

By LÊ HƯNG TIẾN

 
              Lê Hưng TiếnSOÅ TAY THÔ: 

     GIOÙ CHUYEÅN MUØA
 
                

 

Chieàu nay coù gì ñeå nhôù?

Em qua soâng daïo aáy chöa veà

Muøa cuõ mình rieâng kyû nieäm

Hoa moät thôøi nôû thaém ñam meâ

 

Trôøi baét ñaàu möa

Goùc phoá moät mình quaùn nhoû

Thôøi gian quyù voâ cuøng

Ai ngoài nhôù chi chuyeän cuõ

 

Gioù chuyeån muøa töø thuôû

Em queân.
 
 
 
      Trần Hữu Nghiễm
                  
  
          

       Chieàu dòu daøng! Kyù öùc laïi trôû veà treân con phoá xöa...Nhöõng böôùc coû ñaõ giaáu khoâng noåi moät mieàn hoa naéng trong daûi luïa maøu xanh...Cuõng gioáng nhö doøng soâng khoaû mình tröôùc hoaøng hoân thì bao nhieâu veû ñeïp kieâu kyø aáy vaãn coøn laø chæ soá tieàm aån trong saâu thaúm!Coù leõ nôi sinh ra giaác mô cuûa con ngöôøi cuõng vaäy. Chæ laø aûo aûnh thoâi nhöng noù laøm cho ta quaù suy nghieäm veà leõ soáng maø thöôøng ngaøy  ta chöa theå ñaït heát ñöôïc caûm xuùc... 
         Huoáng hoà chi buoåi chieàu hoâm nay -moät buoåi chieàu cuõng nhö bao buoåi chieàu khaùc troâng thaät bình yeân. Caùi caûm giaùc haïnh phuùc ngaøy naøo ñoù töï nhieân nay laïi tha thieát traøn vaøo "cöûa soå taâm hoàn" toâi nhö laø con chim eùn môùi gaëp muøa xuaân veà maëc duø thôøi gian chaúng theå níu giöõ ñöôïc:

                        "Muøa cuõ mình rieâng kyû nieäm

                           Hoa moät thôøi nôû thaém ñam meâ"
         Bôûi theá ngöôøi ta thöôøng baûo raèng:Nhöõng gì ñaõ ñi qua thì neân ñeå noù qua ñi! Söï thaät ngay töø luùc "Em qua soâng daïo aáy chöa veà" thì toâi chæ coi ñoù laø moät giaác mô trong soá nhöõng giaác mô hoang ñaõ voâ tình thoaùng qua roài vuït maát. Chính toâi töï an uûi mình theá ñaáy! Vì daãu coù ñau khoå cho laém thì ñieàu ñoù cuõng khoâng giuùp gì ñöôïc cho traùi tim toäi nghieäp cuûa toâi ñaõ gaëp phaûi:

                    "Gioù chuyeån muøa töø thuôû

                       Em queân"
 
         OÂi !Ñuùng laø gioù laïi chuyeån muøa neân "Trôøi baét ñaàu möa". Thaät buoàn thay! Moät buoåi chieàu ña caûm luùc naøo boãng döng möa aäp ñeán baát ngôø laøm "goùc phoá" xô xaùc haøng coû vaø trôû neân vaéng teânh...

         Giôø chæ coøn laïi " moät mình quaùn nhoû" vôùi bao noãi nieàm hiu quaïnh. Theá môùi hieåu ñöôïc söï ñôøi chæ voûn veïn trong gang taác laø ñaùnh maát caû nieàm tin vaø loøng töï troïng ñaùng coù cuûa mình. OÂi !Meânh moâng naøo coù theå xoaù ñöôïc nhöõng kyû nieäm treân bôø moâi em. Côn möa ôi! Haõy ñeå caûm thöùc toâi trôû veà töø giaác mô hoang tìm laïi goùt hoàng xöa...

       Duø vaãn bieát:

                        " Thôøi gian  quyù voâ cuøng

                            Ai ngoài nhôù chi chuyeän cuõ".

More...

Lông Bông Lồng Bồng

By LÊ HƯNG TIẾN


                Lê Hưng Tiến 

giấc hoa bay về phía núi

ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo

kinh nghiệm rong kinh

tuổi thơ chảy máu vầng trăng


ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo

giấc hoa bay về phía núi

kinh nghiệm rong kinh

tuổi thơ chảy máu hồng hoang


ngày một ngày hai ngày ba vẩn vơ

ngày bốn ngày năm ngày sáu vớ vẩn

con vắt vùng vằng tuổi thơ

hồn nhiên nấu cơm


ngày bảy ngày tám ngày chin vầy vò

ngày mười mười một nười hai vấy vó

con vắt trò rởm giấc hoa

hồn nhiên nấu rượu


mỗi lúc sâu dâu ý tứ

ngày mười ba mười bốn mười lăm sệu sạo

ngày mười sáu mười bảy mười tám sếu sáo

con cúi tẩy não giấc trắng con vắt tâng tâng


cất vào bí mật không số

chân chất lêu nghêu

những con bệnh rửa tiền mồ hôi chát

ngày nười chín hai mươi hục hặc


ngày hai mốt hai hai húc hắc

giấc hoa ứ trệ

ai đó bỏ lồng bồng vào hanh heo

nhệu hẻ là nhẹ hểu.


More...

Chân dung ảo trong cuộc đời rất thực

By LÊ HƯNG TIẾN

 


                                                                                             LA VĂN TUÂN

Mới đây khi vào Phan Thiết dự chương trình giao lưu âm nhạc tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lê Hưng Tiến điện thoại tới tôi rủ uống cà phê và nói chuyện văn chương âm nhạc. Tiếc là bận rộn công việc ở xa nên không về kịp để gặp anh một thầy giáo dạy nhạc ở Trường Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận mà năm ngoái đã trình làng tập thơ Chân dung ảo nhiều người cho là có những nét mới trong sáng tạo.

Tháng ba năm nay Lê Hưng Tiến vào Phan Thiết để cùng tôi đi Sài Gòn dự một buổi gặp gỡ văn chương trẻ anh đã tặng tôi tập thơ của mình. Và qủa thật tôi đã đọc được nhiều điều khác biệt so với thơ của một số nhà thơ trẻ ở địa phương tôi đã được tặng được đọc.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo viết lời giới thiệu cho tập thơ Chân dung ảo:

"Đọc thơ Tiến trước hết ta thấy lạ. Sáng tạo thì phải lạ.

Đọc thơ Tiến ta thấy quen. Nó quen như thơ.

Đọc thơ Tiến ta thấy mới. Nó mới hơn thơ cũ.

Đọc thơ Tiến ta thấy hay. Nó gieo vào ta những điều ta vẫn thích mà ta không thơ ra được".

Tôi cầm tập thơ 39 bài của Tiến và đọc. Những bài thơ không chỉ đọc một lần để hiểu ngay được có lẽ phải chuẩn bị một hành trang thơ cần thiết. Thơ Lê Hưng Tiến viết nhiều về cuộc đời bằng một ngôn ngữ thơ tương đối mới. Ở đó dù cho có những ý tưởng đã được viết đến nhắc đến nhiều nhưng qua cách thể hiện của anh đọc không có sự nhàm chán. Ví như hình ảnh người mẹ dưới đây:

Khói rơm thảy tro vào miệng đất

Cò con vạt trắng giêng hai

Má tôi gánh mặt trời lên núi

Để bán cánh chân con cò...


         Con cò bắt đầu đói đồng chiêm

Má tôi mới thảy tro vào miệng đất

Mặt trời vó ngựa

Những hạt hạt đắng đót từ phận người sinh sôi.

(Má tôi)

 Vẫn là những sự vất vả thân cò lặn lội hôm mai nuôi bầy cò con khôn lớn nhưng qua những dòng thơ trên đưa người đọc về chiều sâu suy tưởng về những điều tưởng chừng thân quen nhưng có khi không dễ nhận ra.

Khi viết về một cô gái Lê Hưng Tiến chuyển tải thành ý tưởng Cô bé và những người lạ với những câu thơ thật đẹp:

Cô bé đẹp khi mùa về rầu lá

Có anh nào lạ dẫm ướt vạt sương

Cô bé buồn khi chiều nghiêng đổ

Có anh nào lạ vỗ mành tiếng chuông

...

Cô bé khóc khi lòng phố vắng

Có anh nào lạ giăng sợi hồng ngang vai

...

Cô bé ướt sũng miền con gái

Có anh nào lạ lấy nước mắt đổ vào túi thời gian.

Đôi khi thơ phản chiếu sự ảo ảnh của những con chữ người viết theo mạch cảm của mình tuôn trào. Những cảm xúc ấy khiến những dòng thơ không bị gò ép theo mạch nghĩ thông thường dường như khi viết Tiến luôn để dòng cảm xúc của mình tuôn chảy nên thơ anh hết sức tự nhiên trong mạch thơ tự do đầy ngẫu hứng. Nét riêng của Tiến là ở những điệp từ điệp ngữ từ láy anh thể hiện ở một số bài tạo được ấn tượng như:

Ảo ảnh em đa chiều lấn quấn

Hiển thị tôi thành màng não bong bóng bòng bong

(Giấc em bong bóng bòng bong)

Tay tay lùi lụi trong tĩnh tĩnh động động

Vêu vao mũi mũi mắt mắt

Sự sống hình hài ngón ngón thon thon

Be bé hòng họng

(Ngụ ngôn của dế).

Bài thơ Chân dung ảo được Lê Hưng Tiến lấy để đặt tựa cho cả tập là những suy tư về cuộc sống và tình yêu ở đó có khi là nét tự sự:

Khi những xán mây hoang lạnh triền dốc

Cơn thốc vào sâu thẳm những đam mê ký ức

Anh vực dậy thở sương khói mùa em

Và khi là suy tư thực tại:

Mặt trời mọc

Anh vẽ những suy tư bằng ngọn núi buồn

Anh muốn tìm mình trong ngôn ngữ chính nghĩa

Anh muốn hoan ca qua lăng kính cầu vòng...

Những bài thơ khác cũng hiện diện về cuộc sống tình yêu (những điều thơ ca vốn dĩ nói đến và hướng tới) anh cũng diễn tả bằng những ý niệm riêng qua những giọng điệu riêng như thế.

Thường thì những cây bút trẻ bước vào nghề đều có ít nhiều ảnh hưởng từ những thể thơ truyền thống những tư duy thơ của các thế hệ đi trước. Với Lê Hưng Tiến từ ngay tập thơ đầu tay của mình đã thể hiện một phong cách mới (nằm trong tư duy thơ trẻ đương đại) một giọng điệu mới. Tuy không dễ tạo được sự đón nhận của độc giả nhưng sự dấn thân của anh là điều đáng khâm phục.

More...

NHỮNG MẢNH VỠ Ý THỨC

By LÊ HƯNG TIẾN


                             Lê Hưng Tiến

lắp ghép những mảnh vỡ ý thức

mấy lần đêm moi móc cảm xúc làm đõ ong con tim

thời thượng bê-tông hoá mặt nạ bàn thờ


tiếng hoan gỉ ri rỉ ri rí những tế bào tỉ ti ăn người

ban mai chưa mặc áo lót áo não

con thiêu thân đã phóng sinh mút bóng mùa hạn


không hồn không vía

những mảnh vỡ ý thức rơi rơi rơi rơi...bay bay bay bay...

lửa lòng chẳng đủ cháy cái ruột tượng


chỉ là con khái ngúng nguẩy sau gáy đêm

những mảnh vỡ ý thức lóc xóc dây gân dây cót dây dưa

tái hiện sự bất lực của tiếng vang lọc cọc lóc cóc lóc cóc lọc cọc


cửa miệng đóng dấu đóng trăng mặt trăng

ngôn từ bốc hơi. Ý thức bằng chân khí

cảm xúc bị chảy mủ chảy máu


những mảnh vỡ chọc thủng ý thức

những mảnh vỡ chọc thủng ý thức

những mảnh vỡ thành ý thức

More...

CỨ MUỐN ÔM GHÌ LẤY HUẾ

By LÊ HƯNG TIẾN

More...

Thơ Văn Cầm Hải cảm và luận

By LÊ HƯNG TIẾN

             Lê Hưng Tiến

Khi cái bắt đầu xanh xưa giấc tạm
Hơi thở lớn lên hồn cỏ
Hoa khôi cũng lớn lên thần hôn.

Chân chân vực dậy
Tay tay mở khoá nụ cười
Anh điểm danh từng con chữ trên thế cờ tàng La-tinh
  xem có còn thiếu cái A cái B hoặc cái C siêu tưởng gì không

Cuộc khai thác bắt đầu dò dẫm dấu hỏi chấm mênh mông
Điểm đích đích thực mạo hiểm ưu tư
Nên mặt trời còn chưa thể tìm được con chữ in nghiêng của mình
Lấy đâu nụ hồng hồng hào sâu tưởng
Và tinh hoa thức dậy miền hoa.

Anh lầm lậm sự tồn tại có có không không
Anh bắt đầu di sản cuộc đời mình
Rồi khai quật lên con chữ bảo tàng (dù ở xứ sở xa xôi)
Triển lãm trước số phận.

Thế giới vô hình cái khổ cái đẹp
Triệu triệu người người điêu khắc vào nhau
Có khi cơ thể con chữ dị tật mất mát rồi uốn éo cheo veo
Có khi cơ thể con chữ thừa thải nét vui vầy trần trụi
Có khi cơ thể con chữ vừa đủ làm cuộc hành trình
                                       xuyên thế kỷ A B C...
Và có khi định thiền con chữ có nghĩa cá thể.

Mâu thuẫn nội tạng
Anh trở thành tác phẩm Ngữ Ngôn kinh viện
Trong thơ phù điêu siêu tưởng.

More...

Thơ Phan Nhiên Hạo Cảm và Thức

By LÊ HƯNG TIẾN

                                  Lê Hưng Tiến


     Nhà thơ Phan Nhiên Hạo một gương mặt quan trọng của thơ Việt Nam đương đại. Thơ Phan Nhiên Hạo là nghệ thuật liên tưởng lắp ghép và nghệ thuật liên tưởng cộng hưởng. Qua tập thơ Chế tạo thơ ca” ta thấy ông đang độc hành trong lối đột phá kiến trúc ngôn ngữ để thiết kế hình tượng ý tưởng hình tượng ngữ nghĩa cũng như hình tượng biểu hiện.
    Đọc Phan Nhiên Hạo ta phải đọc bằng tâm thức đọc bằng tâm cảm. Tâm thức đòi hỏi thái độ biết kiên nhẫn của khối óc với những tri thức kiến thức cần thiết và tối thiểu về văn hoá. Tâm cảm đòi hỏi sự vận động của trái tim phải có độ đo tinh tế độ đo nhanh nhạy và độ đo sâu thẳm giữa cảm xúc cũng như sự rung động trước hiện thực cuộc sống đầy những biến động. Đọc Phan Nhiên Hạo ta nên đánh thức vào cảm thức. Có lẽ cảm thức buộc phải tư duy trừu tượng mà trong đó sự tổng hợp và chuyển hoá giữa tâm thức và cảm thức được lắp-ghép và cộng-hưởng bằng sự liên tưởng sáng tạo. Sự liên tưởng này vừa ở cấp độ cảm tính vừa ở cấp độ lý trí trí tuệ cộng thêm thái độ khách quan đồng thời chủ quan trong dấu ấn liên tưởng.
      Phan Nhiên Hạo chế tạo thơ ca” với sự vận động liên tưởng của không gian ba chiều chuyển động. Chính cái mờ ảo thậm chí hư ảo nhưng đòi hỏi sức tưởng tượng năng động tích cực từ suy nghĩ chuyển sang quá độ liên tưởng; từ quá độ liên tưởng chuyển sang thành cái trừu tượng của tư tưởng. Không gian (gắn với thời gian) chế tạo thơ ca” được phản ánh từ vốn biểu tượng tự nó chịu dồn nén-đứt nối và chịu tích trữ-lưu giữ trong bộ óc đồng thời song song với nó có cả không gian mờ mờ ảo ảo của khao vọng hướng đến tương lai.
      Nếu người đọc lắp-ghép được cảmthức trong chế tạo thơ ca” thông qua lăng kính thời đại trước những xu hướng phát triển ồ ạt rầm rộ đa phong cách thì người đọc sẽ có thêm không gian ấn tượng rất đặc biệt ở một phong cách mới nữa. Có thể nói Phan Nhiên Hạo chế tạo thơ ca” bằng cả hợp chất tư tưởng- nghệ thuật- ngôn ngữ với những phương thức và thủ pháp sáng tạo đặc thù nhằm phá vỡ kết cấu của diễn đạt tạo nên hình tượng nghệ thuật ấn tượng mới.

                                                                       Phan Nhiên Hạo

Chế Tạo Thơ Ca 99-04

(trích tập thơ I)
NHÀ XUẤT BẢN VĂN SAN JOSE 2004

Chờ Đợi

Vào một ngày mùa hè cuối cùng rất nóng tôi đi ra khỏi nhà mang theo viên phấn.  Chỉ có một con đường với những ngôi nhà xấu xí ngượng nghịu đối mặt nhau.  Tôi đi ở giữa cổ đeo chiếc lục lạc bằng đồng để những người mù có thể tránh tôi.  Đến cuối con đường tôi dừng lại.  Đó là nơi tôi hẹn với chiếc máy bay chỉ còn một cánh người bà con chỉ gặp một lần và nhà tiên tri đã hết tiên tri những điều nguy hiểm. Bây giờ ông ta chỉ là con châu chấu đã bị bẻ chân.  Trong lúc chờ đợi tôi vẽ một vòng tròn rồi nhảy lên nhảy xuống điệu nhảy phù thủy cầu mưa.  Như thường lệ tất cả những người tôi chờ đợi đều đến trễ.  Chỉ có một đứa trẻ đi qua. Đứa trẻ có cái nhìn của cuộn phim chưa chụp nhưng đã tình cờ bị phơi ra ánh sáng. Nó cầm chiếc roi dài vừa bước đi vừa giận dữ đánh đập mặt đất.

 

 

Ở Nhà Một Người Câu Cá

Khi con quạ cuối cùng trên dây điện bay đi mang theo trên cánh con bọ ngủ ngày
Tôi đứng một mình trong bãi đậu xe nhìn đám mây cọ rửa bầu trời bằng những bàn tay mất ngón
Tôi do dự như thường lệ như bài tập rồi nổ máy lái về hướng Nam
Nơi biên giới của đất và bể
Nơi một người câu cá ăn rong và đắp con đường vỏ sò dẫn lên ngôi nhà nhỏ nhìn ra mặt vịnh
Một người ít tắm gội nhưng tráng kiện như một quả trứng luộc màu nâu
Tôi ngủ lại qua đêm giữa cần câu giẻ rách và các câu chuyện ướp muối giản dị hơi đượm mùi tự kỷ
Tôi thức dậy hai lần giữa đêm một lần đi tiểu và một lần đứng ngắm
Các vì sao trên trời
Những con mắt không cần mặt
Tôi ngủ dậy trễ người câu cá đã đi xuống đồi chỉ còn tôi với những túi rong khô
Và mặt vịnh xanh biếc
Không có con quạ nào
Ngày hoàn hảo tôi muốn làm quen với các thỏa hiệp tôi muốn ăn rong
tôi muốn viết đôi điều giản dị tôi muốn đọc một nhà thơ đã khuất
Ông ta cũng từng là người câu cá
Với mồi là những giấc mơ.

 

 

Di Cư Mùa Hè

Tất cả các chuyển động dừng lại
nhầm lẫn quanh chiếc đồng hồ chảy nước ở ngã tư
một con chim cánh cụt bị đánh thức
trời mùa hè băng tan
những chuyến bay chật chội
tôi không còn chỗ nào để di cư

Tôi bước đi trên lề cố giữ một khoảng cách
giữa cái nhìn đe dọa của người cảnh sát
và sự giận dữ của tôi
tôi ngồi trong công viên đọc báo
mực dính tay lèm nhèm
đứng ở góc đường là một người rất thẳng
chiếc kèn cũ trong tay
gợi nhớ người bạn chung phòng
một người mê John Coltrane và hơi nghiện rượu
bây giờ ở Chicago
bỗng nhiên tôi nhớ chuyến xe bus tôi bỏ quên dù
một ngày mưa với người tài xế có vết sẹo dài trên mu bàn tay phải
giữa các phương hướng khác nhau các bản mặt không đồng nhất
tôi đã trả một đồng để được chở đi

Tôi đọc hết mục rao vặt tôi ăn hết ổ bánh mì
tôi nhìn hai con chó vật nhau trên thảm cỏ
rồi tôi kêu lên những tiếng cao và ngắn
của loài chim cánh cụt
một ngày mùa hè đẹp trời ở Santa Monica.

 

 

Bài Mùa Thu

Như chiếc nón lật ngửa dưới nắng và sự vô dụng của một vật thể ở sai vị trí
Tôi nhận ra tôi không giống cả chính tôi trong những bức ảnh cũ
Trong những bức ảnh mới thì tôi là phiên bản tô màu của buổi nhạc
trình diễn ngoài trời không có ai nghe
Cạnh những người anh em không cùng tín ngưỡng
Đó là một ngày nhiều mây và các khuôn mặt được giữ lại bằng đèn flash
Tôi đi chậm chạp ra khỏi những cái nhìn

Mùa thu như người nhập cư  già mặc quần áo cũ
Lạc lõng và phiền trách các đổi thay
Không phải tôi là người lắm lời tôi chỉ không giữ được bí mật
Sự vô vọng của các kết hợp khiến tôi muốn được nghe
Tiếng của những chiếc lá rụng vào ngực
Một người nằm dài dưới gốc cây
Với quả lựu đạn trong túi quần

Bánh mì làm bằng lúa mạch có pha chút tỏi
Tôi không thích việc vứt thức ăn cho chim bồ câu ở quảng trường
Chúng không làm gì ngoài việc mổ mổ và đạp mái
Những nhà quý tộc thời xưa làm tình thế nào có giống bồ câu không?
Sách vở mô tả phần đông họ là những tay trác táng
Họ có từng vặt lông chim và chỉ ngón tay lên mặt trăng?
Nếu họ hiếp dâm thì phải mất rất lâu để cởi áo quần
Người ta nói đất nước tôi đã từng bị cưỡng dâm liên tục!

Khi còn bé tôi đã nhổ nước bọt vào bàn tay ngửa ra của một người mù
Bây giờ tôi phải làm gì trong mùa thu?

 

 

Ở Silicon Valley

Có những khí hậu ăn mòn giày như  acid
Khung cảnh nhìn qua cửa sổ bao giờ cũng bị cắt chia bởi mưa nắng
và các bài toán trên máy điện toán lờ nhờ
Tôi sống trong một thung lũng mà ngừơi ta có thể cưa chân bán đi để mua nhà
Tất cả sự thăng hoa của ngôn ngữ đã chết ung trong chiếc hủ
từng nuôi lớn lên một bào thai nhân tạo
Ở Silicon Valley có nhiều đứa trẻ nhân tạo như vậy
Chúng đeo bảng tên bằng nhựa và thắt cà-vạt màu vàng

Không có gì khó khăn để tạo ấn tượng
Bỏ thạch tín vào rượu nhậu với thịt rồng.  Nhìn lên trời cho tay vào túi quần tìm mẩu bánh vụn mà không làm vỡ nó ra.  Liếm gót giày chính mình rồi đứng thẳng lên dõng dạc chào đám đông đang cữ hành tang lễ.  Sau cùng mọi việc cần diễn ra đúng như thời khóa biểu hàng ngày  

Thule là một địa phương hẻo lánh Tây Bắc Greenland
cách đỉnh địa cầu chỉ hơn 700 km 
Tôi muốn đi đến đó và thử một cuộc hành trình bằng xe chó kéo
Ở trong thung lũng này ngay cả ruồi cũng không thể thụ thai
Trong vòng mười năm nữa tất cả những ngọn núi ở đây sẽ có hình tam giác ngược
Mặt trăng sẽ bị kéo xuống bởi một giây cáp khổng lồ
Cơn động đất lớn sẽ đẩy bán đảo này ra biển
rồi được nối lại với lục địa bằng keo siêu bền

Buổi tối chuyến tàu đi ngang rung chuông và đường hạ thanh chắn xuống
Đó là tiếng động cuối cùng của một ngày trên thiên đàng bằng nhựa
Trước khi những sự buồn nản chảy ra và có mùi khét trong một vụ đụng xe.

 

 

Giống Như Những Lần Đầu

Giống như lần đầu tiên tôi đi xuống một ga xe điện ngầm ở New York
bẩn thỉu và rất nhanh
con tàu như viên đạn bắn về phía trước
từ nòng súng của bận rộn
một người trẻ tuổi sáng sủa đứng gần cầu thang hát:
“em là con rắn nhỏ
quấn quanh cổ anh
như chuỗi ngọc xanh nhặt từ biển
xin đừng giết anh với những lời nọc độc thì thầm”
tôi mỉm cười và ném tiền vào chiếc ly giấy
sự thật thì tôi ghê tởm
tất cả những gì liên quan đến rắn

Giống như lần đầu tiên tôi bị nuốt chửng bởi áo quần
trịnh trọng cho cuộc phỏng vấn việc làm
ở tầng thứ 48 một building xấu xí như khúc củi
dowtown Los Angeles
đứng trong thang máy tôi thấy tôi giống cây diêm quẹt
quẹt lên những sự ẩm ướt mỗi ngày
của cuộc kiếm sống
tôi đẩy cửa đi vào tôi thấy một người thư ký ngực nặng và mắt to
chiếc cốc uống cà-phê màu nâu dính những vệt son môi màu đỏ
tôi nói: “Thưa bà tôi đến đây để gặp Giê-su”

Giống như lần đầu tiên tôi đi vào tiệm giặt
tẩy sạch những lời nói dối
tôi ủi các nỗi buồn thẳng ra tôi làm thơm tho các xếp đặt
của định mệnh của các rủi may
quá trình tin tưởng vào Thượng Đế cũng có thể được truyền hình
giống như cuộc săn đuổi trên xa lộ
“a breaking news” người xướng ngôn viên nói
sau cùng thì cảnh sát phải bắn chết ông ta
vì các hiểm nguy có thể gây ra cho người khác”.

 

 

Người Con Gái Tóc Đen Và Tôi

Tôi mở cửa bước vào
người con gái tóc đen biến mất
vào lúc cuối các anh sẽ thấy cô ta quay trở lại
chỉ để lăng mạ tôi
cô ta là bí mật tỉnh lẻ
còn tôi biết đọc tiếng Latin.

Hai tay khâu vào túi quần tôi không rút ra được để vẫy
chào một thiên thần đi ngang
giống như một con bướm khổng lồ với cơ phận sinh dục được phóng đại
nàng bay thật dịu dàng
đuổi theo nàng là một chiếc phi cơ
giống như một con bướm khác bằng sắt
không có lông và rất ồn ào.

Tôi nhận ra giữa Đông và Tây có một người đi xe đạp
đó là người con gái tóc đen chạy đuổi theo mặt trời
rồi các anh sẽ thấy cô ta quay trở lại
chỉ để lăng mạ tôi
cô ta là bí mật tỉnh lẻ
còn tôi biết đọc tiếng Latin

Nhưng tôi tin chắc đó phải là một ngày nhật thực.

 

 

More...

ĐÊM THỦY TIÊN

By LÊ HƯNG TIẾN

            Lê Hưng Tiến
(Quý tặng Lê Thuỷ Tiên)


Bật nút đêm
Con át chủ chấn động sự giao cảm ằng ặc ằng ặc
Không tôi phửng sáng những tế bào non liên tưởng
Làm đêm soi mói động từ phôi pha

Chẳng cần gì để mất
Sự lặp lại chỉ mỗi đường sống lưng
Dẫu có hấc lờ bản mặt a á đêm
Thì không tôi những liên từ hây hẩy rỗng tuếch

Đêm gài cúc áo tiểu sử
Bản đồ em trở thành mặt tiền
Kỷ vật đen chấm chấm từng nấc cụt cụt
Không tôi lồ lộ áy o những tính từ
Khao vọng lểu lảo

Hết lột được sự tưởng tượng
Bản đồ em làm cúc áo thuỷ tiên
Không tôi bật nút đêm
Thời gian lúc lắc trên yên ngựa
Phi thẳng về phía ba chấm khai sáng...


More...

HÃY LÀ GIẤC MƠ HOANG

By LÊ HƯNG TIẾN

                           Lê Hưng Tiến           


Mở toang những giấc mơ
Thằng bạn lỏng khỏng chìa ra chiếc khoá nụ cười
                                        và cặp kính bâng quơ
Rồi nó nghiền ngẫm mấy đoá tường vi côi cút mùa xưa
Bỗng hồn nó sâu lại chuỗi suy tư trần truồng rét mướt.

Mùa đông về. Người ta thường buộc sợi chỉ vào giấc hoang đàng
Để nằm nghe thời gian qua từng kẽ tay duyên dáng
Đôi khi cơn mưa li ti cũng xâu thành suối tóc nhớ
Nên nó ngồi lụy người. Nhìn góc phố xơ xác. Thương tiếc mùa yêu...

Thế mới hiểu được sự đời chỉ vỏn vẹn trong gang tấc là đánh mất
            cả niềm tin và lòng tự trọng đáng có của mình
Ôi! Ma tuý là cái nôi ám ảnh con người về nỗi tuyệt vọng vui cùng
                                             hạnh phúc
Mênh mông nào có thể tha hoá được cô nàng tiên nâu
                                  với ma men nó ảo ảnh
Cơn mưa ơi! Hãy để cảm thức nó trở về từ giấc mơ hoang
                             tìm lại nửa phần hồn đã mất.

More...